Welkom, je bent nog niet ingelogd. Inloggen
    Winkelwagen () Afrekenen
MAAK JE KEUZE
Home
Portfolio
Inloggen
Contacteer ons
Informatie
Kleefinstructies
Uitleg webshop
Betalen & verzenden
Vraag & antwoord
Voorwaarden
Privacy verklaring
ONZE PRODUCTEN
Eigen teksten
Digitale prijzen
Signalisatie
Games & Movies
Japanse tekens
Merkstickers
Tribals
Funstickers
Canvas
NIEUW !!!
Websites
Drukwerk
Spandoeken
Ontwerp & design
ONZE KLANTEN
Reacties
Fotogallerij
Banners
Links
VRAGEN ?
Lege winkelwagen?
FAQ
WEBSITE INFO
•  Er zijn 7 gasten online
•  Er zijn 2 klanten online
•  Bezoekers: 000107451
LINKS
•  Brands of the world
•  La Logotheque
•  Fonts Goldenweb
•  Abstractfonts


ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen
1. Op alle door en/of aan verkoper, hierna vernoemd Studio Picobello, gedane aanbiedingen met Studio Picobello gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Studio Picobello, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door Studio Picobello schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen
1. Alle door Studio Picobello gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig juist te bewijzen.
3. De door Studio Picobello vermelde prijzen van zowel producten alsmede diensten zijn inclusief btw en gelden af Grobbendonk.
4. Zonder uitdrukkelijke bevestiging van de directie van Studio Picobello is Studio Picobello niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.

Bestellingen
1. Het plaatsen van een bestelling is bindend.
2. Bij het plaatsen van een bestelling bent u zich bewust van onze algemene voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd.
3. Bestellingen kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn.
4. Bestellingen kunnen niet worden geretourneerd omdat iedere bestelling maatwerk is.
5. Bestellingen kunnen en mogen alleen geplaatst worden door personen ouder dan 18 jaar. Indien een bestelling geplaatst wordt door een persoon jonger dan 18 jaar, dienen de ouders hiervan op de hoogte gesteld te zijn door de besteller. Er wordt vanuit gegaan dat een geplaatste bestelling aan deze voorwaarden voldoet en Studio Picobello derhalve niet aansprakelijk is indien een bestelling geplaatst wordt onder valse voorwenselen.

Levering
1. Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Studio Picobello niet bindend.
3. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Studio Picobello op te schorten.
4. Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Studio Picobello, is Studio Picobello gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
5. Af te leveren zaken reizen indien nodig voor rekening en risico van de koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen.

Reklame en waarborg
1. Bestelde artikelen worden speciaal op maat gemaakt en kunnen derhalve niet geretourneerd worden zonder toestemming van Studio Picobello.
2. Klachten betreffende gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of per bevestigde e-mail aan Studio Picobello gemeld te worden, onder opgave van aard en omvang van de klachten.
3. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.
4. De koper is verplicht om voor waarborg in aanmerking komende zaken franco aan Studio Picobello te verzenden, danwel bij Studio Picobello aan te bieden, tenzij anders is overeengekomen of bepaald is door waarborgvoorwaarden van leverancier.
5. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal Studio Picobello, indien de gebreken zijn ontstaan binnen een jaar na datum aflevering, de gebreken kosteloos herstellen, doch slechts indien deze een gevolg zijn van een gebrekkige constructie of afwerking van gebruik van slecht materiaal.
6. Studio Picobello geeft geen waarborg op normale slijtage van onderdelen. De waarborg is niet van toepassing of vervalt indien koper zonder toestemming van Studio Picobello de verzegeling van systemen verbroken heeft en werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig heeft gebruikt of onderhouden, danwel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande toestemming van Studio Picobello.
7. Vervangen zaken danwel onderdelen worden eigendom van Studio Picobello.
8. Studio Picobello is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisks, floppy disks of andere mediadragende produkten.
9. Kosten die voor Studio Picobello zijn ontstaan met niet gegronde klachten, danwel betreffende zaken waarvan de waarborgtermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van de koper worden gebracht.
10. Studio Picobello verleent GEEN waarborg op de hechting van de stickers indien deze niet door Studio Picobello zijn aangebracht.

Aansprakelijkheid
1. Op alle ontwerpen die Studio Picobello maakt, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn slechts bij benadering. Bestelde producten worden enkel volgens specificaties van de klant gemaakt en niet op basis van het ontwerp van Studio Picobello. Daarom dient de klant ook duidelijk aan te geven wat de specificaties van het ontwerp zijn.
2. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Studio Picobello en behoudens hetgeen waartoe Studio Picobello op grond van waarborg gehouden mocht zijn, is Studio Picobello niet gehouden tot vergoeding van schaden, van welke aard en oorzaak ook, ook niet indien schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Studio Picobello en door Studio Picobello bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door Studio Picobello te leveren of geleverde apparaten, programmatuur, documentatie en/of diensten.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Studio Picobello is te allen tijde beperkt tot het door Studio Picobello, met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Studio Picobello beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak, exclusief btw.
4. Koper is gehouden Studio Picobello te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Studio Picobello geleverde zaken en/of diensten.

Betaling
1. Leveringen van produkten, systemen en/of vergoedingen voor geleverde diensten kunnen uitsluitend contant of per bank vooruit betaald worden, danwel op een andere wijze schriftelijk overeengekomen met Studio Picobello.
2. Indien betaling plaatsvindt door aan de koper toegezonden facturen, dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Verrekening is niet toegestaan.
3. Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
4. Wanneer Studio Picobello een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Studio Picobello verschuldigd, met een absoluut minimum van 50,00 euro exclusief btw.

Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Studio Picobello aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Studio Picobello tot dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Studio Picobello heeft voldaan.

Ontbinding Indien:
a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens Studio Picobello niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surceance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surceance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Studio Picobello heeft voldaan, heeft Studio Picobello het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Studio Picobello terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan Studio Picobello verschuldigd, in zijn geheel op te eisen.
Daarnaast heeft Studio Picobello het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

Toepasselijkheid en geschillen
1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement Antwerpen.